Historia kropli wody

Historia kropli wody – Aby prześledzić początek tej pasjonującej, ponad 1000-letniej historii miasta i solanek, trzeba się cofnąć w czasie o 270 milionów lat, do okresu prehistorycznego. Wtedy to na tym obszarze istniały płytkie baseny morskie. Dominował wtedy klimat podzwrotnikowy.

Złoża soli kamiennej, które powstały w owym basenie mają w tym regionie do 1000 m grubości. W ciągu kolejnych 200 milionów lat depozyty te zostały przykryte podczas licznych zmian klimatycznych. Sól kamienna została pokryta przez inne rodzaje osadów i skał, a miało to miejsce w okresie triasu, jury i kredy. Nowe osady powstawały nadal w trzeciorzędzie, około 65 milionów lat temu. Następnie oddziaływały na nie procesy erozyjne wynikające z lokalizacji Kołobrzegu, który jest położony w strefie tektonicznej, na styku dwóch wielkich europejskich płyt tektonicznych oraz halokinezy – ruchów wypiętrzających mas solnych. Czynniki te spowodowały sfałdowanie i spękanie skał poniżej Kołobrzegu i okolic.

Około 2,5 mln lat temu, na początku czwartorzędu, klimat stał się chłodniejszy i ok. 1 mln lat temu dotarł tu pierwszy lodowiec ze Skandynawii. Ostatnie z lodowców ustąpiły 10.000 lat temu. Ten okres zlodowacenia zmienił ukształtowanie terenu w naszym regionie nie do poznania. Skały uformowane w okresie trzeciorzędu i kredy zostały zniszczone, a zmiażdżone skały z okresu jurajskiego zostały pokryte czterdziestometrową warstwą osadów polodowcowych. Ze względu na powstanie basenu Morza Bałtyckiego i wzgórz morenowych na Pojezierzu Drawskim odwrócił się spadek terenu z kierunku południowego na północny. Lodowce, które gwałtownie rozwinęły się, a następnie wycofały się w ciągu kolejnych 10.000 lat, wywoływał także ruchy skał (glacitektonika) i dodatkowe ich spękania pod Kołobrzegiem. Pod koniec epoki lodowcowej i po ostatecznym zniknięciem ostatniego z lodowców z pęknięć na powierzchnię „kołobrzeskie białe złoto” (solanki i wody mineralne).

„Kołobrzeskie złoże” leży w obrębie dużej jednostki geologicznej określanej, jako paraantyklinorium pomorskie. Północną część tej strefy można podzielić na dwie elewacje: zachodnie antykliny Kamienia Pomorskiego i wschodnie antykliny Kołobrzegu, rozdzielone synkliną Trzebiatowa.
Pod 40-metrowej grubości formacjami czwartorzędu leżą formacje jury i czwartorzędu. Jeżeli chodzi o słodką wodę w okolicach Kołobrzegu to praktycznie ona nie występuje. Jej źródłem są przypowierzchniowe wody zawieszone, związane bezpośrednio z opadami atmosferycznymi.
Śródglinowe warstwy wodonośne, mające kontakt z wodami wgłębnymi charakteryzują się zasoleniem i podwyższonym ciśnieniem hydrostatycznym. Spękania i uskoki związane z występującą w podłożu podczwartorzędowym antykliną Kołobrzegu ułatwiają migrację ku powierzchni wód wgłębnych, powodując zasalanie wód czwartorzędowych. Tym tłumaczy się występowanie wzdłuż doliny parsęty płytkich źródeł o mineralizacji analogicznej do wód jurajskich, oraz naturalnych wypływów solanki.
Kołobrzeskie wody są wodami reliktowymi; wiek wody o określonej zawartości minerałów został zidentyfikowany przez Krawca i Zubera w 2002 i 2007 roku.
Ujęcia wody określone symbolami 16a (perła) i 39 (jantar) zawierają wody z okresu lodowcowego, co najmniej sprzed 9.800 lat. inne ujęcia mają wodę sprzed czwartorzędu, co najmniej sprzed 2 mln lat.

Badania naukowe dotyczące przepływu wód podziemnych przeprowadzone przez A. Krawica w 2002 r. potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia, ze zasilanie wód następuje w obrębie bardzo czystej pod względem ekologicznym zachodnio-pomorskiej morenowej wysoczyzny w rejonie połczyna-zdroju (50-100 m n.p.m.). następnie woda poprzez osady kenozoiku i jury przepływa ku północy, ku strefom drenażu w pasie nizin nadmorskich.
Mineralizację wody te uzyskują poprzez mieszanie w obrębie osadów jury z dopływającymi od dołu silnie zmineralizowanymi wodami triasu, które także mają wysoką zawartość składników mineralnych.

Zmineralizowane wody triasowe zawdzięczają swoją zawartości minerałów procesowi wypłukiwania permskiej soli. Pionowe spękania i przemieszczanie tektonicznych i gacitektonicznych skał o przebiegu południkowym ułatwia przemieszczanie się wód podziemnych.

Specyfika wody w występującej w okolicach Kołobrzegu bierze się z ich naturalnego wypływu na powierzchnię pod wpływem ciśnienia artezyjskiego, jak również z jej unikalnego składu chemicznego będącego skutkiem kontaktu tych wód z solami permskimi na obszarze antykliny Kołobrzegu.
Warto pamiętać, że skarby te powstały w wyniku długotrwałych procesów i delikatnej równowagi w przyrodzie. Stały się one podstawą rozwoju Kołobrzegu jako uzdrowiska w następnych latach. Ta równowaga jest bardzo krucha. Lekkomyślna działalność człowieka może łatwo spowodować uszkodzenie źródła i cennych zasobów Kołobrzegu. My, pracownicy związani z produkcją Wody mineralnej Jantar Premium wraz z mieszkańcami miasta jesteśmy strażnikami tego skarbu. Zależy nam na zachowaniu go dla przyszłych pokoleń, i to nie tylko dla Kołobrzegu, ale całego świata.